Jednocijevno centralno grijanje

Jednocijevni sistemi centralnog grijanja su savremeni sistemi kod kojih se cjevovod za razvod tople vode sakriva u podnoj košuljici (estrihtu). Topla voda iz kotla se preko razdjelnika i sabirnika distribuira do grejnih tijela (radijatora). Distribicija tople vode se obavlja dejstvom cirkulacione pumpe. Kod ovog sistema više grejnih tijela se spaja na jedan krug cjevovoda.

Topla voda iz kotla na temperaturi od 90°C ulazi u prvi radijator, iz njega podhlađena voda ulazi u drugi radijator sa nižom temperaturom itd. Broj grejnih tijela koji se spajaju na jedan krug i prečnik cijevi koja ih spaja određuje se proračunom.

Kod višespratnih objekata od kotla se vodi vertikala za razvod tople vode prema spratovima. Na svakom spratu se postavljaju razdjelni ormari u kojima se nalazi razdjelnik i sabrinik tople vode sa pripadajućom armaturom a sa njih se vrši distribucija tople vode prema grejnim tijelima.


Ovaj sistem centralnog grijanja se izvodi sa nekoliko tipova cijevi:
-troslojne cijevi od umreženog polietilena i aluminijuma Pex-Al-Pex, tzv. Aluplast
-bakarne meke cijevi u PVC zaštiti
-PP cijevi po sistemu REHAU